Over peuteropvang bij SKIK

Het verschil tussen peuterspeelzaal en peuteropvang
Alle SKIK-peuterspeelzalen heten tegenwoordig peuteropvang. De manier van werken op de peuteropvang is hetzelfde als op de vroegere peuterspeelzalen. Het verschil zit in de financiering, ofwel in de manier van betalen door ouders.

Ook voor de huidige peuteropvang kun je kinderopvangtoeslag aanvragen. Wanneer jullie beiden werken of je bent een alleenstaande werkende ouder of je valt onder een doelgroep inburgering, re-integratie, student) dan kun je dat doen via www.toeslagen.nl.  Heb je geen recht op kinderopvangtoeslag? Dan betaal je een ouderbijdrage voor de peuteropvang. Deze is inkomensafhankelijk.

Groepsindeling

Op de peuteropvang worden kinderen in de leeftijd van twee tot vier jaar in groepsverband opgevangen. Per dagdeel bestaat de groep uit maximaal 16 kinderen. De kinderen komen op vaste dagdelen. Hierdoor zijn er voor hen bekende groepsgenoten aanwezig.

Iedere groep heeft een vast team van twee pedagogisch medewerkers per dagdeel met de vereiste opleiding. De pedagogisch medewerkers werken volgens een vast rooster op vaste dagen.

Bij een volledige groepsbezetting zijn twee pedagogisch medewerkers tegelijkertijd op de groep aanwezig, conform de CAO.

Bij vakantie, ziekte en scholing vervangen invalkrachten de vaste pedagogisch medewerkers. In principe valt steeds dezelfde vaste invalkracht in. Zo zijn er steeds zoveel mogelijk dezelfde personen op de groep.

Dagindeling

Iedere dag verloopt volgens een van tevoren vastgesteld dagritme. De peuteropvang biedt een gestructureerd programma, dat gericht is op spelen, ontmoeten, ontwikkelen en de overgang naar de basisschool. Dit laat echter voldoende ruimte over voor een flexibele invulling met op de groep afgestemde activiteiten.

We werken veel met thema’s vanuit het voorschoolse educatieve programma Uk & Puk. Deze thema’s komen uit de directe belevingswereld van jonge kinderen en spelen zich af in het hier en nu.

De pedagogisch medewerker biedt ieder kind de gelegenheid om spelenderwijs en in een eigen tempo, de wereld om zich heen -zowel binnen als buiten- te ontdekken.

Wat geef je mee?

Eten en luiers

Wil jij je peuter geschild fruit meegeven en het bakje voorzien van de naam van je kind? Liever geen zoetigheid. Ze krijgen bij ons te drinken.

Wanneer je peuter nog niet zindelijk is, geef het dan een luier en/of schone kleding mee.

Brengen en halen

Je kunt je peuter halen en brengen binnen de vastgestelde tijden. Indien iemand anders je kind ophaalt, meld dit van tevoren dan aan een van de pedagogisch medewerkers.

 

Twataligens-Tweetaligheid

Twataligens
Alle pjutte- en berne-opfang lokaasjes fan Skik binne twatalich. Dat betsjut dat it Frysk en it Nederlânsk in fêst plak hawwe yn de opfang. We biede bern konsekwint beide talen oan. Wichtich is dat de meiwurkers harren taal fêsthâlde en net hieltyd wikselje fan taal. Twataligens fersterkt it taalgefoel en de kognitive ûntwikkeling. Ek al binne se noch sa lyts, bern begripe yn in omsjoch dat in foarwerp of in handeling likegoed in Frysk as in Nederlânsk wurd hat.
Wy foldogge mei ús opfang oan de easken fan it sertifikaat “boartsjendewei in taal derby”.

Tweetaligheid
Alle peuter- en kinderopvang locaties van Skik zijn tweetalig. Dat betekent dat het Fries en het Nederlands een vaste plek hebben in de opvang. We bieden kinderen consequent beide talen aan. Belangrijk is dat de medewerkers hun taal vasthouden, en niet steeds wisselen van taal. Tweetaligheid versterkt het taalgevoel en de cognitieve ontwikkeling. Ook al zijn ze nog zo klein, ze begrijpen al heel snel dat een voorwerp of een handeling zowel een Nederlands als een Fries woord heeft.
We voldoen met onze opvang aan de eisen van het certificaat “boartsjendewei in taal derby”. Meer informatie hierover vindt u op:

https://sfbo.nl/nl/certificeringstraject

Voorschoolse educatie (VE)

Sommige kinderen hebben extra ondersteuning en aanbod nodig. Bij voorschoolse educatie krijgen peuters van 2,5-4 jaar een specifiek aanbod aan activiteiten. De nadruk ligt hierbij vaak op de taalontwikkeling, maar daarnaast ook op rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Deze activiteiten zijn erop gericht om achterstanden in de (taal) ontwikkeling te verkleinen.

Hierbij maken we gebruik van onder andere het VE-programma Uk en Puk. Uk en Puk werkt met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van het kind. Het aanbod van de VE-peuters is geïntegreerd in de opvanggroepen op de VE-locaties. Niet apart máár juist samen, kinderen leren van en met elkaar! Een goede start en de best mogelijke gelijke kansen voor alle peuters.

Een aantal van de SKIK peuteropvanglocaties is VE gekwalificeerd. Dit betekent dat deze locaties voldoen aan de volgende criteria:

  • Er wordt tenminste 16 uur of 4 dagdelen opvang aangeboden aan het betreffende kind;
  • De pedagogisch medewerkers werken met een gecertificeerd programma;
  • Er is een doorgaande lijn naar de basisschool en afstemming met het JGZ.

De medewerkers op het consultatiebureau (JGZ) zien bijna alle kinderen. Zij kunnen een verwijzing voor VE afgeven wanneer een kind een (verhoogd risico op een) achterstand in de (taal)ontwikkeling heeft.

Made by